Kallelse till årsmöte 2016

Söndagen 13 mars kl 13.00 på Hammarteatern.

Vi ser gärna att så många medlemmar som möjligt kommer och gör sin röst hörd, samt bestämmer vart vi vill att föreningen ska göra i framtiden.
Har du förslag/motioner så behöver dom vara inlämnade till styrelsen senast 28 februari. Man kan maila dom till hammarteatern@gmail.com eller kontakta Joakim Fredriksson på 070-97 88 568. Alternativt lämna in det till någon av våra verksamhetsledare så vidarebefordrar dom det.

Vill du ha hjälp med att skriva ett förslag/motion så tveka inte att kontakta någon ur styrelsen så hjälper vi dig.

Föredragningslista för mötet finner du nedan och fullständiga handlingar kommer finnas tillgängliga på hemsidan/facebook samt på Hammarteatern senast den 6 Mars

1.Mötets öppnande
2.Fråga om mötet blivit behörigen kallat
3.Val av ordförande, sekreterare och två justerare för mötet
4.Fastställande av röstlängd
5.Verksamhetsberättelse
6.Ekonomisk berättelse
7.Revisorernas berättelse
8.Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
9.Behandling av motioner och förslag
10.Beslut om medlemsavgifter
11.Fastställande av verksamhetsplan
12.Fastställande av budget
13.Val av ordförande
14.Val av övriga ledamöter och ersättare
15.Val av två revisorer och en revisorsersättare
16.Val av valberedning
17.Övriga ärenden som årsmötet beslutar behandla
18.Mötets avslutande

Samma kallelse som denna kommer att delges via mail i veckan.

Vänliga hälsningar

Styrelsen för Hammarteatern

Lämna ett svar